NOWOŚCI

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych aktualizacji naszego oprogramowania. Za kazdym razem gdy pojawi się nowa funkcjonalność poinformujemy Państwa o tym fakcie w tym miejscu. Masz pomysł na usprawnienie naszego systemu? Zamów bezpłatną rozmowę - chętnie poznamy Twój pomysł.
NOWOŚCI W SYSTEMIE
2019-10-22

W dniu dzisiejszym zostały wdrożone nowe funkcjonalności oraz poprawki do systemu CasuSoft:
1. Auto-numeracja systemowa korespondencji wraz z możliwością definiowania sposobu numeracji.
2. Zapis zadania z globalnego minutnika dodaje wpis do logów czasu pracy nad zadaniem.
3. Podczas tworzenia faktury wyświetlana jest informacja o walucie przy kontach bankowych.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

AKTUALIZACJA SYSTEMU
2019-10-16

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wgrane następujące funkcjonalności:
1. Statusowanie faktur wraz z mechanizmem powiadamiania mail (pracowników jak i klientów).
2. Statusowanie rozliczeń wraz z mechanizmem powiadamiania mail (pracowników jak i klientów).
3. Powiadomienia mail dla klientów o udostępnieniu faktury oraz rozliczenia.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

NOWOŚCI W SYSTEMIE
2019-10-07

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wgrane następujące funkcjonalności:
1. Dodanie waluty w "notach księgowych".
2. Możliwość wyeksportowania do plików PDF lub Excel sygnatury akt z etapów sprawy z zakładki korespondencja.
3. Możliwość wgrania wielu plików na etapie tworzenia korespondencji.
4. Minutnik Globalny. Możliwość zarejestrowania czasu dla klienta poprzez czynność lub zadanie.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

NOWOŚCI W SYSTEMIE
2019-09-09

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wgrane następujące funkcjonalności:
- Możliwość dodania faktury z poziomu:
    a) Modułu "Rozliczeń" kolumna akcje,oraz podgląd rozliczenia.
    b) Modułu "Klienta" kolumna akcje, podgląd klienta oraz podzakładka Faktury.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

AKTUALIZACJA SYSTEMU
2019-08-28

W dniu dzisiejszym zostały wgrane nowe funkcjonalności w systemie CasuSoft:
- Możliwość wystawienia korekty danych nabywcy jako fakturę korygującą.
- Możliwość importu klientów do systemu za pomocą pliku xlsx (zgodnie z szablonem).
- Poprawki i usprawnienia zgłoszone przez klientów.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

NOWOŚCI W SYSTEMIE
2019-08-08

W dniu dzisiejszym zostały wgrane nowe funkcjonalności w systemie CasuSoft:
Dostęp klienta:
    * Globalna zakładka z udostępnionymi dokumentami.
    * Globalna zakładka z udostępnioną korespondencją.
    * Lista udostępnionych notatek przy sprawie.
System:
    * Rejestr wysłanych faktur (globalny oraz przy każdym wpisie z osobna).
    * Rejestr wysłanych dokumentów (globalny oraz przy każdym wpisie z osobna).
    * Możliwość udostępnienia notatki przy sprawie dla klienta.
    * Poprawki w funkcjonowaniu minutnika.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

AKTUALIZACJA SYSTEMU
2019-07-31

W dniu dzisiejszym zostały wgrane nowe funkcjonalności w systemie CasuSoft:
- Nowy szablon faktur, not księgowych oraz korygujących (do ustawienia w Administracja → Finanse → Wydruk faktur).
- Dodanie automatycznej stopki na wydruku faktur z informacją o ilości stron.
- Możliwość udostępnienia dodatkowych danych klientowi:
    * Faktury (podgląd i/lub wydruk)
    * Rozliczenia
    * Zadania
- Dodana została kartoteka korespondencji (podgląd) w panelu klienta wraz z listą dokumentów.
- Wprowadzono zmiany do ekranu startowego w panelu klienta z informacjami o udostępnionych danych (m.in. ilość niezapłaconych faktur, nowych dokumentach) oraz grafik na najbliższe dwa tygodnie.
- Dodano możliwość zamknięcia minutnika bez zapisu czasu pracy.
- Możliwość udostępniania danych klientowi z poziomu podglądu wpisu - moduły: korespondencja, zadania, czynności, rozliczenia, faktury, dokumenty.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

Nowe funkcjonalności
2019-07-03

W dniu dzisiejszym zostały wgrane nowe funkcjonalności w systemie:
- Nowy widget na głównym ekranie „Klienci bez rozliczenia w wybranym okresie” - w tym oknie wyświetlana jest lista klientów, która posiada nierozliczone czynności w wybranym miesiącu.
- Nowy sposób rozliczenia: „Limit za sprawę”.
- Opcje definiowania rozliczeń na karcie Sprawy i Klienta zostały przeniesione do odrębnej sekcji, dodano również opisy pomocnicze przy wyborze rozliczenia.
- Możliwość definiowania nadawcy informacji o terminie płatności za fakturę.
- W panelu klienta udostępniono kartę korespondencji wraz z dokumentami.

Nowe funkcjonalności
2019-06-05

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym zostały wdrożone nowe funkcjonalności w systemie CasuSoft.
1. W module Pracownicy dodano kartę współpracownicy, która umożliwia definiowanie osób/firm bez dostępu do systemu i przypisywanie do nich zadań oraz czynności
2. Możliwość kopiowania faktur.
3. Wysyłanie dokumentów e-mailem na adresy e-mail wskazane w kartotece klienta.
4. Wysyłanie faktur e-mailem na adresy e-mail wskazane w kartotece klienta.
5. Szybkie dodawanie czynności oraz zadań.
6. Minutnik przy kliencie z podziałem na działy. Pozwala na rejestrowanie czasu pracy dla klienta wraz z raportowaniem. Dodatkowo istnieje możliwość zamiany zarejestrowanego czasu na czynność lub zadanie.
7. Moduł dodatkowych atrybutów w kartotece klienta. Możliwość definiowania własnych pól w kartotece klienta. W przyszłości ta funkcjonalność zostanie dodana do pozostałych modułów w systemie.
8. Modyfikacja minutnika przy zadaniach. Od teraz można definiować notatkę oraz korygować czas przed zapisem.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

Nowy sposób rozliczenia
2019-03-27

W systemie CasuSoft dodany został nowy sposób rozliczenia: rozliczenie mieszane wg. ustawień klienta z rozszerzoną stawką po przekroczeniu limitu.

AKTUALIZACJA SYSTEMU
2019-02-26

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wdrożone aktualizacje dotyczące:
- Moduł umożliwiający generowanie list dla KNF zgodnie z rozporządzeniem MAR (dostępne w wersji Biznes PLUS).
- Magazyny dla faktur z własnymi numeracjami.
- Duplikaty faktur.
- Ogólne usprawnienia UX.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

AKTUALIZACJA MODUŁU FAKTUR
2019-02-01

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wdrożone aktualizacje dotyczące modułu faktur:
- Nowe typy faktur: Faktura eksportowa, Fee Note.
- Możliwość nadania osobnej numeracji dla każdego typu faktury z osobna.
- Nowe wydruki faktur (faktury dwujęzyczne).
- Szablony nagłówków oraz uwag do wyboru przy wystawieniu faktury.
- Możliwość przypisania faktury wspólnikowi/partnerowi kancelarii.
- Numeracja faktur wg wspólnika/partnera.
- Stopka do wydruków finansowych.
- Możliwość wyłączenia tabeli VAT z wydruku.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

AKTUALIZACJA SYSTEMU
2018-12-12

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym została wdrożona aktualizacja dodająca zespoły w systemie. Od teraz można m.in. dzielić grafik pomiędzy prawników podzielonych na dedykowane zespoły.
Dodatkowo w systemie CasuSoft zostały wdrożone ogólne usprawnienia wydajnościowe oraz UX.

Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

Aktualizacja systemu
2018-09-03

W systemie CasuSoft zostały wdrożone nowe funkcjonalności:

1. Koszt w korespondencji (pole informacyjne, możliwość wydrukowania listy korespondencji z dodatkową kolumną Koszt).
2. Statusy korespondencji, w tym możliwość kolorowania statusów korespondencji - dostępne w zakładce Administracja -> Wygląd.
3. Kategorie korespondencji: lista określana przez Klienta - opcja dostępna w zakładce Administracja -> Słowniki.
4. Tworzenie korespondencji na podstawie dokumentu.
5. Możliwość generowania linku do śledzenia statusu korespondencji wychodzącej dla popularnych przewoźników.
6. Rozbudowano parametry dotyczące numeracji Spraw.
7. Możliwość spersonalizowania ekranu logowania oraz widoku aplikacji o logotyp Kancelarii.
8. Możliwość dodawania kosztu do czynności.

Nowości w systemie Casusoft
2018-08-24

1. Nowa opcja rozliczeń „ Success fee”.
Wartość % definiujemy przy sprawie. Podczas generowania rozliczenia możliwość określenia dodatkowego parametru Succee fee, który pozwoli na automatyczne przeliczenie dodatkowej wartości na rozliczeniu.
2. Ekran główny systemu, dodatkowe okno z informacją, o sprawach będących aktualnie w stanie „bez aktywności”. Są to sprawy, które w określonym interwale czasowym (definiowanym w dniach) nie posiadają czynności, zadań.
3. Lista spraw, w kolumnie „Etapy” - wyświetlenie wszystkich etapów w sprawie.
4. Lista rozliczeń dodano dodatkową kolumnę „Sprawy”.
5. Karta pracownika, możliwość zdefiniowania ilości godzin, które pracownik powinien wypracować w danym miesiącu/roku.
6. Moduł administracja - dodana funkcjonalność z możliwością definiowania wielkości czcionki na wydrukach PDF.
7. „Narzędzia analityczne”. Moduł dostępny w Pakiecie Biznes Plus, który zawiera:
- Rentowność firmy,
- Rentowność klienta,
- Najbardziej/najmniej dochodowi klienci,
- Najbardziej/najmniej dochodowe sprawy,
- Wydajność pracownika.

Aktualizacja systemu
2018-07-18

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zostały wdrożone aktualizacje dotyczące:
• Możliwości wysłania informacji e-mail do klienta o przeterminowanej płatności,
• Przeniesienie kosztów związanych ze sprawą do Modułu Sprawy oraz oznaczenie tego kosztu jako „Do analizy finansowej”.
• Modyfikacja zakładki Zakupy na Koszty / Zakupy z dodatkowymi funkcjonalnościami, które umożliwiającą wprowadzanie również kosztów związanych z działalnością Kancelarii.
Pozdrawiamy
Zespół Obsługi Klienta

Nowy moduł powiadomień.
2018-06-27

Szanowni Państwo,
Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przebudowaliśmy moduł powiadomień w naszym systemie CasuSoft. Od teraz przy każdym obiekcie w systemie do którego można wysłać powiadomienie pracownik ma możliwość ustawienia kto oraz o jakiej akcji ma zostać powiadomiony (w tym również adres e-mail poza systemem CasuSoft). Dodatkowo przy wybranych obiektach można wyłączyć powiadomienia oraz również wymusić je w przypadku jeśli pracownik ma wyłączone opcje powiadomień. Rodzaje powiadomień nie zmieniają się. Są to powiadomienia wewnętrzne oraz e-mail. Powiadomienia są dostępne w następujących modułach:
- Klienci
- Kontakty
- Pracownicy
- Sprawy
- Czynności
- Zadania
- Korespondencja
- Rozliczenia
- Faktury
- Noty księgowe
- Noty korygujące
- Dokumenty (w przypadku dokumentów powiązanych ustawienia dziedziczą się z obiektu nadrzędnego)

Karta z modułem dokumenty przy pracowniku.
2018-06-25

Informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów dodaliśmy w karcie klienta opcję dodawania dokumentów przy pracowniku (np. umowy, rachunki i inne). Dodane dokumenty widzą administratorzy, partnerzy oraz sam pracownik, którego dotyczą pod warunkiem, że dokument nie został oznaczony jako „widoczny tylko dla partnera”.

Zmiany w module Nota księgowa
2018-06-20

Informujemy że do modułu zostały dodane dodatkowe (opcjonalne) dwa pola: Termin płatności oraz Konto bankowe.

Aktualizacje w systemie
2018-06-08

Informujemy o kolejnych aktualizacjach w systemie, które obejmują:
• Integrację z innymi kontami pocztowymi (nowa zakładka w menu: Poczta) i możliwość kopiowania wiadomości do systemu wraz z załącznikami do odpowiednich modułów.
• Rejestr czynności (nowa podzakładka w Module Administracja).
• Na prośbę klientów wprowadziliśmy usprawnienia w rozliczeniach i fakturach (nowy sposób rozliczenia klienta: ryczałt za klienta, odnośniki do rozliczeń na podglądzie faktury, możliwość zdefiniowania dodatkowych kont bankowych dla klientów rozliczanych w innych walutach).
• Możliwość definiowania wielu kontaktów do Klienta wraz z określeniem charakteru kontaktu.
• Ogólne usprawnienia UX w systemie

Casusoft gotowy na RODO
2018-05-22

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych. Podmioty przetwarzające dane osobowe zobowiązane zostały do wdrożenia niezbędnych procedur.

System Casusoft wspierająca zarządzania Kancelarią Prawną oraz Działem Prawnym został zmodyfikowany o wymogi dotyczące funkcjonowania oprogramowania w zakresie wchodzących zmian o ochronie danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy listę zmian, które muszą spełniać Systemy Informatyczne przetwarzające dane osobowe.

Wymagania dla bezpieczeństwa danych osobowych zostały zapisane w Sekcji 2 Rodo. Podstawowym wymaganiem jest bezpieczeństwo przetwarzania. Administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający oszacowanemu ryzyku. Ryzyko powinno być adekwatne do stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy listę zmian, które muszą spełniać Systemy Informatyczne przetwarzające dane osobowe.
Wymogi te związane są głównie z realizacją praw osób, których dane dotyczą oraz obowiązków administratora danych osobowych. Systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe muszą umożliwiać m.in.:
• Ograniczenie okresu przetwarzania danych do zgodnego z celem ich przetwarzania (ograniczenie przechowywania) (Artykuł 5. punkt 1 e)
• Wycofanie zgody, na podstawie której przetwarzane są dane (Artykuł 7. punkt 3)
• Realizację prawa dostępu osobie, której dane dotyczą (Artykuł 15. punkt 3)
• Realizację prawa do sprostowania danych (Artykuł 16.)
• Realizację prawa do bycia zapomnianym (Artykuł 17.)
• Realizację prawa do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18.)
• Realizację prawa do przenoszenia danych (Artykuł 20.)
• Realizację prawa do sprzeciwu (Artykuł 21.)
• Realizację prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (Artykuł 22.)
• Realizację decyzji organu nadzorczego o czasowym lub całkowitym ograniczeniu przetwarzania, w tym zakazu przetwarzania (Artykuł 58. punkt 2 f )

Najistotniejsze znaczenie dla zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych ma regulacja zawarta w art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poświęcona bezpieczeństwu przetwarzania. Artykuł ten stanowi, że administrator i podmiot przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. W tym procesie administrator i podmiot przetwarzający powinni uwzględnić stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia wspomnianych praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Jednocześnie przepis wskazuje przykładowe rozwiązania możliwe do zastosowania:
a. pseudonimizację (przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej) i szyfrowanie danych osobowych;
b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Zespół Casusoft

Nowości w modułach Finanse i Raporty
2018-02-19

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o wdrożeniu nowych funkcjonalności do systemu CasuSoft. Wprowadzone modyfikacje mają na celu poprawę funkcjonalności i intuicyjności programu. Główne zmiany dotyczą następujących obszarów:
1. Możliwość wglądu do rozliczenia, na podstawie którego została wygenerowana faktura.
2. Możliwość wyceny czasu pracy w zależności od osoby, która pracowała nad czynnością.
3. Nowy sposób raportowania: czynności, zadań, spraw, rozliczeń, faktur oraz kosztów.
4. Rozbudowany i zmodyfikowany moduł finanse, a w szczególności:
- Faktury VAT,
- Faktury pro forma,
- Korekty faktur spoza systemu,
- Noty księgowe,
- Noty korygujące,
- Centralizacja VAT,
- Nowa numeracja faktur,
- Możliwość dodania logotypu kancelarii do faktury,
- Rejestr faktur zakupowych,
- Rejestr produktów wykorzystywanych do tworzenia faktur,
- Dokumenty kasowe (KP oraz KW) przy płatnościach gotówkowych,
- Możliwość definiowania na karcie klienta różnych danych do faktur,
- Przewalutowanie faktur.

Aktualizacja modułów Sprawy i Czynności:
2018-01-15

W systemie CasuSoft pojawiła się aktualizacja związana z modułami Sprawy i Czynności:
1. Możliwość oznaczenia sprawy widocznej jedynie dla partnera. Również dokumenty dodane do takiej sprawy będą dostępne tylko dla partnera.
2. Dodanie etapów sprawy na etapie dodawania sprawy. Dodatkowo w module Administracja można zdefiniować etapy spraw dla wcześniej zdefiniowanych typów spraw.
3. Możliwość wyszukiwania sprawy dodatkowo po nazwie klienta (obecnie po nazwie sprawy).
4. Możliwość dodania czasu pracy bez konieczności korzystania z opcji kalendarza.
5. Statusowanie czynności.
6. Oznaczenie zadań oraz czynności jako publicznych w kalendarzu.
7. Możliwość oznaczenia kolorowania statusów zdarzeń w module Czynności i Zadania.
6. Czynności widoczne dla wszystkich w grafiku.

Nowości w systemie CasuSoft
2017-12-11

Informujemy o zaimplementowaniu następujących nowości w systemie CasuSoft:
1.Zmiany podczas dodawania i edycji zadania - system loguje czasy pracy z minutnika i sumowaną wartość przenosi do modułu Czynności w momencie zamiany zadania na czynność. Istnieje również możliwość ręcznej edycji czasu pracy w zadaniu i wpisanie wartości przepracowanego czasu w module Czynności.
2. Integracja poczty wychodzącej z OUTLOOK.
3. Opcje wyświetlania grafiku w schemacie: Plan Roku, Plan miesiąca, Plan tygodnia, Plan dnia.

Nowości w Casusoft
2017-10-23

Informujemy, że w ostatnim czasie zaimplementowaliśmy szereg funkcjonalności oraz usprawnienia UX (User Experience): dodawanie dokumentów do zadań oraz czynności, możliwość dodawania wpisu do kalendarza na smartfonie poprzez kody QR z poziomu nowego ekranu karty czynności/zadania, możliwość dodawania zadania/czynności dla dodanej korespondencji w celu powiązania ze sobą tych elementów, podgląd dokumentów z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .jpg, .png, .gif.

Minutnik oraz rejestracja czasu pracy
2017-10-02

Do systemu CasuSoft został dodany moduł umożliwiający włączanie minutnika dostępnego z każdego poziomu systemu. Minutnik globalny pozwala rejestrować czas pracy dla zadań, które wcześniej nie zostały dodane do systemu. Dodatkowo z poziomu listy zadań można uruchamiać minutnik dla konkretnego zadania, co umożliwia prowadzenie dokładnej rejestracji czasu pracy wykonawcy zadania.

Książka nadawcza
2017-09-14

Miło nam poinformować o wdrożeniu funkcjonalności związanej z wydrukiem książki nadawczej, która umożliwia przeniesienie przygotowanej korespondencji do formularza Pocztowej Książki Nadawczej. Mamy nadzieję, że wprowadzona funkcjonalność skróci czas przygotowania potrzebnej dokumentacji przedkładanej w Urzędzie Pocztowym.

Dodawanie klientów i kontaktów z bazy CEIDG i BIR1
2017-07-25

Najnowsza wersja Systemu CasuSoft została wyposażona w możliwość dodawania klientów i kontaktów z bazy CEIDG i BIR1. Dodając klienta lub kontakt wprowadziliśmy opcję pobierania danych na podstawie numeru NIP lub Regon z bazy CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub BIR1 (Baza Internetowa REGON1 - Głównego Urzędu Statystycznego GUS). Mamy nadzieje, że nowa funkcjonalność znacząco usprawni proces uzupełniania danych.

Automatyczne przeszukiwanie słów kluczowych w dokumentach
2017-06-28

Miło nam poinformować, że nowa wersja Systemu CasuSoft wdrożona w dniu 28 czerwca 2017 roku została wyposażona w mechanizm automatycznego przeszukiwania dokumentów po frazach i słowach zawartych we wszystkich Państwa dokumentach. Technologicznie akcja przeszukiwania dokumentów została zaprojektowana tak, że odbywa się online w czasie rzeczywistym. Przeszukiwanie dokumentów zajmuje tyle samo czasu, ile trwa wpisywanie poszukiwanych fraz/słów. Obecnie wdrożone rozwiązanie jest skuteczne dla wielu typów plików, które zamieszczacie Państwo w Systemie.

Integracja Outlook
2017-05-11

Miło nam poinformować, że od dnia dzisiejszego program CasuSoft pozwala na integrację z kontem Microsoft Outlook na poziomie kalendarza oraz skrzynki odbiorczej Państwa poczty. Umożliwia to synchronizację grafiku oraz przesyłanie wiadomości e-mail wraz z załącznikami do systemu CasuSoft. Dzięki tej funkcjonalności możemy powiązać pocztę elektroniczną z danym klientem i jego konkretną sprawą.

Wielu opiekunów spraw
2017-04-04

W systemie CasuSoft została wprowadzona funkcjonalność, która umożliwia zdefiniowanie dodatkowych opiekunów spraw. Umożliwia to współdzielenie spraw w zespole. Dodatkowo został rozbudowany moduł stawek, który umożliwia teraz definiowanie stawek per opiekun przy sprawie.

Nowy widok zarządzania uprawnieniami
2017-03-28

Został wprowadzony nowy widok do zarządzania uprawnieniami pracowników.

Baza sądów i prokuratur
2017-03-24

Podczas definiowania spraw można skorzystać z pełnej bazy adresowej Sądów oraz Prokuratur w celu dokładniejszego opisania obsługiwanej sprawy.

Duplikowanie wpisów
2017-03-21

Możliwość duplikowania czynności, zadań oraz korespondencji w celu usprawnienia dodawania stałych czynności wykonywanych w ramach konkretnego typu spraw.

Szybkie filtry na liście czynności i zadań
2017-03-14

Szybkie filtry pozwalają pokazać jakie czynności lub zadania ma pracownik do wykonania w nadchodzącym terminie np. dziś lub jutro.

Definiowanie typów kwot w systemie
2017-03-07

Na życzenie naszych klientów od teraz oddaliśmy do dyspozycji możliwość zdefiniowania czy kwoty przy stawkach i rozliczeniach są kwotami brutto czy netto.

Integracja z Google
2017-03-01

Od dnia dzisiejszego program ma możliwość zintegrowania z kontem Google na poziomie kalendarza oraz dysku Google. Umożliwia to synchronizacje grafiku oraz przesyłanie dokumentów z dysku Google do zakładki Dokumenty naszego systemu.

Współdzielenie grafiku oraz korespondencji
2017-02-28

Wprowadziliśmy możliwość oznaczania czy czynności oraz baza korespondencji ma być również widoczna dla klientów. Od teraz można współdzielić te informację z klientami.

Powiadomienia email dla klientów
2017-02-21

Wprowadziliśmy system powiadomień email-owych o zmianach w sprawach, czynnościach oraz dokumentach sprawy dla klientów, których dotyczą. Dzięki temu klient jest na bieżąco informowany o postępach prac nad jego sprawą.

Nieograniczone konta dostępowe dla klientów
2017-02-14

Od teraz w CasuSoft klienci mogą mieć wiele kont dostępowych również współdzielonych między różnymi klientami jeśli dana sprawa dotyczy wielu klientów.

Weryfikacja planu dnia dla pracownika
2017-02-07

Podczas dodawania czynności system sprawdza czy dany pracownik kancelarii ma już inną czynność zaplanowaną na konkretny termin i informuję o możliwym konflikcie w grafiku.

Integracja z kalendarzem CalDav
2017-02-01

Od teraz nasz system pozwala wyświetlać grafik również za pomocą iCalendar.

Wydruk kart sprawy, klienta, kontaktu oraz pracownika
2017-01-31

Wydruk obejmuję podstawowe dane w ramach karty podglądu wraz z kodami QRCode w celu szybkiego otwarcia karty na urządzeniu mobilnym.

Raporty
2017-01-24

Zostały dodane raporty z czynności oraz rozliczeń. W celu weryfikacji, które czynności zostały już rozliczone. Dodatkowo można zweryfikować jakie rozliczenia zostały zafakturowane i czy zostały opłacone przez klienta.

Nowy widok wydruku rozliczeniach
2017-01-17

Od teraz widok rozliczenia jest grupowany per sprawa aby w bardziej przejrzysty sposób zaprezentować czynności wykonywane w wybranym okresie. Dodatkowo istnieje możliwość wykluczenia sprawy z rozliczenia w przypadku jeśli nie zostały dla niej wykonane czynności lub uzyskane koszty w wybranym okresie rozliczeniowym.

Zakładka koszty
2017-01-10

Możliwość definiowania kosztów w ramach wykonywanej sprawy w celu dodania ich do rozliczenia.

Zarządzanie kontaktami z poziomu karty sprawy
2017-01-03

Możliwość dopisania dowolnej ilości kontaktów do sprawy z istniejącej bazy lub dodawanie nowych z poziomu karty sprawy.

30 dni bez ryzyka

WYBRÓBUJ ZA DARMO